Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                        Eşyaların üzerindeki haczin kaldırılmasına ilişkin istihkak davası 

 

............. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                  ........................

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DAVACI(ÜÇÜNCÜ KİŞİ)

 

VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER                                                                        Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI(ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

D.KONUSU

Borçlu elinde alacaklı .........’un ../../.... tarihinde haczettirmiş olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların üzerindeki haczin kaldırılmasına ilişkin istihkak davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-........ İcra Müdürlüğünün ..../..... sayılı dosyası ile alacaklı ......... borçlu ......... A.Ş aleyhine icra takibi yapmış, takip kesinleşmiş bunun üzerine ../../.... tarihinde müvekkilime ait  ............. adresine gidilerek ekte sunduğum haciz zabıt varakasında bulunan mallar müvekkilimin gıyabında haczedilmiştir. Vaki istihkak iddiamız neticesinde takibin devamına karar verildiğini ../../.... tarihinde öğrendik.    

 

2- Anılan haciz işlemi usulsüz ve kanuna aykırıdır. Bu haczedilen mallar dosya borçlusu ........... A.Ş’ye ait olmayıp müvekkilim ..........ye aittir. .......... A.Ş firması daha önce 20/11 nolu büroda iken ../.../.... tarihinde aynı binada 20/16 nolu büroya taşınmıştır.  Bu değişiklik ../../.... tarihli Ticaret sicili gazetesinde  (ekte sunulmuştur) yayınlanarak ilan edilmiştir. Anılan hususlar hacze gelen icra memuruna defaten söylendiği halde tutanağa geçirilmemiş ve müvekkile ait mallar haczedilmiştir. Mahcuz malların müvekkile ait olduğu şirket kayıtlarından ve özellikle ekte sunduğum fatura örneklerinde açıkça anlaşılmaktadır.

 

3-İşbu haksız haciz işlemlerinin ortadan kaldırılması maksadıyla mahkemeniz huzurunda istihkak davasını açmış bulunuyoruz. Mahkemece gerekli görüldüğü taktirde belli edilecek teminat karşılığında mahcuz malların yediemin olarak müvekkilde bırakılmasını ve satışın önlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili sair mevzuat. 

DELİLLER

...... İcra Müdürlüğünün ../.. sayılı İcra dosyası, ../../.... tarihli Ticaret Sicil Gazetesi örneği, faturalar ve ikamesi mümkün sair delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle istihkak davasının kabulü ile ekte sunulan haciz  zabıt varakasında belirtilen  eşyaların üzerindeki haczin kaldırılmasına,  öncelikle mahkemece gerekli görüldüğü taktirde belli edilecek teminat karşılığında  mahcuz malların yediemin olarak müvekkilde bırakılmasına ve satışın önlenmesine, davalı alacaklının %40 tazminata mahkum edilmesine  ve  yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 97)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları