Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                   İtirazın İptali Davası Dilekçesi   

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İtirazın İptali
DAVA DEĞERİ : 56.500,00 Yeni Türk Lirası (Harca esas değer)
AÇIKLAMALAR :
1- Davalının müvekkile olan borcuna karşılık Erzincan’da keşide edilmiş 01.02.2005 keşide tarihli 19.000,00 YTL, 01.03.2005 keşide tarihli 18.500,00 YTL, 01.04.2005 keşide tarihli 19.000,00 YTL toplam 56.500,00 YTL meblağlı Halkbank Of Şubesine ait 3 adet çeki keşide edip müvekkile vermiştir. Söz konusu çekler ibraz süre-sinde Erzincan Halk Bankasına ibraz edilmiş ve karşılığının olmadığı çeklerin arkasına şerh düşülmüştür.
2- Çekler ödenmeyince müvekkil davacı adına Erzincan 1. İcra Müdürlüğü nün 2007/2587 Esas sayılı dosyasıyla borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlunun itirazı haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.
3- Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde Erzincan İcra Müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiştir. Borçlunun yetki itirazı haksızdır. Çeklerin keşide yeri Er-zincan’dır. Bu nedenle söz konusu çeklerden dolayı yapılacak icra takibinin, çekin keşide yerindeki İcra Daireleri tarafından yapılmasında hukuka aykırılık yoktur. Çekin keşide yerinin (sözleşmenin yapıldığı yer) Erzincan olması karşısında yetkili icra daireleri Erzincan İcra Daireleridir. Konuya ilişkin Yargıtay İçtihatları ektedir.
4- Borçlunun keşide yerinin sonradan doldurulduğu yönündeki iddiasını kabul et-miyoruz. Borçlunun itirazını kabul etmemekle birlikte keşide yerinin sonradan doldu-rulması halinde bile bu husus hukuka aykırı değildir. Çünkü Türk Ticaret Kanununun 730/3 maddesi yoluyla çekler hakkında uygulanması gereken Türk Ticaret Kanu-nunun 592. maddesine göre bir ticari senedin tamamen doldurulmamış biçimde düzen-lenmesi mümkündür. Mevcut eksiklik alacaklı tarafından ticari senet tedavüle çıkarılırken giderilebilir. Bunun sözleşmeye aykırı olduğu iddiası ise ancak yazılı delille ispatlanabilir. Bu açıdan keşide yerinin sonradan ve anlaşmaya aykırı şekilde doldu-rulduğu iddiasını borçlunun yazılı delille ispatlaması gerekir.
5- Borçlunun faize ilişkin itirazlarını da kabul etmiyoruz. Borçlu açıkça takip tale-binde talep edilen işlemiş faiz miktarına (35.199,50 YTL) itiraz etmemiştir. Borçlunun itirazı takip talebinde talep edilen faiz oranıdır. Takip tarihi itibariyle ticari işlerde (avans faizi) uygulanan faiz oranı %28’dir. Bu nedenle borçlunun faize ilişkin itirazları da yerinde değildir. Borçlu ile alacaklı arasındaki iş ticari nitelikli iştir. Bu nedenle takipte ödenmeyen borç için %28 üzerinde faiz talep edilmesi hukuka uygundur.
6- Borçlunun borca itirazını da kabul etmek mümkün değildir. Borçlu itiraz dilek-çesinde “… ödeme emrindeki borca itiraz ediyorum. Bu borçlar tarafımızdan çeşitli tarihlerde alacaklı adına ve alacaklının borçlu olduğu fabrika ve kişilere karşı ödeme-de bulundum. Alacaklı ile aramızda olan alışveriş ilişkisi nedeniyle kendisine, bankalara, PTT ye ve diğer şekillerde borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Borçlunun itirazında, üzerinde durulması gereken konu, borçlunun borcun varlığını kabul ettiği hususudur. Borçlu, borcun varlığını kabul etmiş fakat ödediğini iddia etmiştir. Dolayısıyla borçlunun bu beyanı ikrar mahiyetindedir. Borçlunun bu ikrarı da niteliği itibariyle bölünebilir nitelikte ikrardır. Bu açıdan borçlunun bu beyanı karşısında, borçlunun borcu ödediğini ispat etmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin örnek Yargıtay içtihadı dilekçe ekindedir. Borçlu, borcu ödediğini yazılı belgeyle ispatlaması gerekir.
7-Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu, itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu nedenle borçlunun itirazının iptali (asıl alacak ve faize itirazının iptaline), takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %40’ından aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.
DELİLLER : Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/2587 Esas sayılı dosya-sı, çek asılları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, yemin ve diğer yasal deliller.
HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle, Borçlunun yetki itirazının iptaline, takibin Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/2587 Esas sayılı dosyası üzerinden devamına, borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına, haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %40’ından aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. 19.06.2007

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

EKİ:
Vekâletname - Çek fotokopileri - Yargıtay İçtihatları

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları