Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ....... Maddi Tazminat Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

          1-Müvekkilimiz.......,Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden faydalanarak borçlanma sözleşmesi imzalamış ve ....... Bankasından ../../.... tarihinde .........-TL kredi alarak .......adresinde bulunan gayrimenkulu satın almıştır. Müvekkilimiz almış olduğu krediye karşılık olmak üzere Davalı lehine .........-TL birinci derece ve sırada fek'ki davalıca bildirilinceye kadar süreli olmak üzere ipotek edilmesini kabul etmiştir.

          2-Müvekkilimiz yapmış olduğu sözleşme gereği bankaya ödeyeceği taksit miktarlarını ve sözleşmenin diğer maddelerinde yazılı giderleri bankaya ödemeye devam etmektedir.

          3-Ancak ....... adresinde bulunan gayrimenkul talihsiz 17 Ağustos depremi neticesinde yıkılmıştır.

          4-Müvekkilimizin yapmış olduğu sözleşmenin 5. Maddesinin b fıkrasında "banka lehine ipotek edilmiş olan taşınmaz malın sigorta ücreti ve sigorta sözleşme giderleri ile hasar vukuunda miktarının takdir ve tespiti ile tazminatın tahsili için yapılacak her türlü giderler" hesap sahibi adına borç kaydedilecektir. Aynı sözleşmenin 9 maddesinde de "Teminat olarak gösterilen taşınmaz malı uygun görüleceği sigorta şirketine dilediği miktar ve şartlarla rehin sahibi ve alacaklı sıfatıyla kendi adına yangın ve deprem tehlikelerine karşı sigorta ettirmeye, ipotek edilen taşınmaz mal hasara uğradığı takdirde sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi Hesap Sahibinin bulunmasına ve izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve hesap sahibinin zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya banka kayıtsız ve şartsız mezun ve yetkilidir denmektedir.

          5-......... Bankasının kendi kredi imkanları ile alınan gayrimenkuller de mutat uygulaması olan " Yangın ve Deprem Sigortası " prim borcunu karşılamak üzere müvekkilimizden ../../.... tarihinde .........- TL para tahsil etmiştir. Belirtilen meblağ hala müvekkilimizin Mevduat hesabında blokeli olarak durmaktadır. Bu durum ...... Bankası, ..... Şubesinin, .... Sigortanın ../../.... tarih, ..... sayılı yazısına cevaben yazdığı ../../.... tarih ve .. sayılı yazıda da açıkça belirtilmiştir. Yazı örneği ekte Sayın Mahkemenize sunulmuştur.

          6-Müvekkilimizin gayrimenkul " Yangın ve Deprem Sigortası " ile ilgili bilgi formu ../../.... tarihinde ........ BANKASI ..... ŞUBESİNCE düzenlenmiştir. Bilgi formunda müvekkilimiz ....... ......, ...... Bankası A.Ş. Dain ve Mürtehin sıfatı ile sigortalı, ...... Bankası ise sigorta ettiren olarak belirtilmiştir.

          7-Belirtilen bilgi formu ../../.... tarih ... sayılı yazı ile ...... Sigorta şirketine gönderilmek üzere ../../.... tarihinde ..... Kargo .... Acentesine teslim edilmiş, ../../.... tarihinde ...... Sigorta elemanlarından .........' e teslim edilmiştir.

          8-......... Bankası ..... Şubesi ....... Sigortaya yazdığı ../../.... tarih ve .. sayılı yazısı ile müvekkilimizin evinin yıkıldığını bildirerek "sigortalının" mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

          9-....... Sigorta ../../.... tarih ve ...... sayılı cevap yazısında " Sigorta sözleşmelerinde teminatın başlaması için sigorta priminin tamamı veya taksitle ödeme kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi gerektiği, ....... Bankası .... Şubesinin prim borcunu tahsil etmesine rağmen hesaplarına intikal ettirilmediği, bankaca poliçenin …… yılından beri takibinin yapılmadığı dolayısı ile poliçenin hasarın meydana geldiği ……… yılı için yenilenmediği hususlarından bahisle müvekkilimizin HASARININ ÖDENEMEYECEĞİNİ " bildirmiştir. Söz konusu yazıların örneği ekte sayın mahkemenize sunulmuştur.

          10-Davalının ihmali sonucu müvekkilimiz ........ mağdur olmuştur. Müvekkilimiz davalı tarafından evinin depreme karşı sigortalandığını bildiğinden bu yönde bir girişimde bulunmamış evini sigortalama yönüne gitmemiştir. Müvekkilimizin davalıya olan kredi borcu henüz bitmiş olmadığından halen evi yıkılmasına rağmen kredi taksitleri maaşından kesilmektedir. Yukarıda açıklanan olaylar neticesinde müvekkilimiz ………………'nin mağduriyetinin giderilmesi bakımından rizikonun gerçekleştiği tarih olan …………… tarihinde evi sigortalı olsa idi sigortadan alacağı meblağdan davalıya kalan bakiye borcu düşüldükten sonra kalan meblağın faizi ile birlikte tahsili için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat.

KANITLAR

          1) Meskenler İçin Yangın ve Deprem Sigortası Bilgi Formu

          2) ../../.... Tarih ve .. Sayılı Davalı Tarafından .... SİGORTA AŞ Genel Müdürlüğüne Yazılan Yazı,

          3) ../../.... Tarih ve ..... Sayılı ....... SİGORTA AŞ Genel Müdürlüğünün Cevabi Yazısı,

          4) Müvekkilimiz ile Davalı arasında yapılan konut kredisi borçlanma sözleşmesi,

          5) Bilirkişi İncelemesi,

          6) Yasal ve takdiri diğer kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalıya olan bakiye kredi borcu düşüldükten sonra .........-TL nın rizikonun gerçekleştiği tarih olan 17.08.1999 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

(818 s. BK. m. 41) (6762 s. TTK. m. 1278, 1279, 1280)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları