Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/17300

K. 2016/175

T. 11.1.2016

MAHKEMECE KADINA KUSUR OLARAK YÜKLENEN DAVRANIŞLARIN AFFEDİLMESİ (Tarafların Ayrılmalarından Sonra Davalı Erkeğin Eşini Bir Çok Kez Evlilik Birliğinin Devamı Maksadıyla Davet Ettiği ve Davanın Açılmasından Sonra Noterden Davacı Eşin Eve Dönmesi İçin İhtarname Tebliğ Ettirdiği - Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğu/Kadına Kusur Atfedilemeyeceği)

BOŞANMA DAVASI (Davalı Erkeğin Dava Açıldıktan Sonra Eşine Eve Dönmesi İçin İhtarname Göndermesinin Davacı Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğunu Gösterdiği - Affedilen ve Hoşgörü İle Karşılanan Olaylar Sebebiyle Davacı Kadının Kusurlu Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı)

EŞİN EVE DÖNMESİ İÇİN NOTER VASITASIYLA İHTARNAME GÖNDERME (Davacı Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Bu Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğunu Gösterdiği - Affedilen ve Hoşgörü İle Karşılanan Olaylar Sebebiyle Davacı Kadının Kusurlu Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı)

HAKKANİYET İLKESİ (Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuk Yararına Verilen Tedbir Nafakasının Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği)

4721/m. 4, 197

ÖZET : 1- Tarafların ayrılmalarından sonra davalı erkeğin eşini bir çok kez evlilik birliğinin devamı maksadıyla davet ettiği, davanın açılmasından sonra noterden, davacı eşin eve dönmesi için ihtarname tebliğ ettirdiği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin birlikte yaşama yönündeki iradesi ve ihtarname göndermesi, davacı kadına mahkemece kusur olarak yüklenilen bu davranışların, davalı erkek tarafından affedilmiş, en azından hoşgörü ile karşılanmış olduğunu göstermektedir. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan bu olaylar sebebiyle davacı kadının kusurlu kabul edilmesi doğru değildir.

2- Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre müşterek çocuk yararına verilen tedbir nafakası azdır. Hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından; hükmün tamamına yönelik olarak, davacı tarafından ise; kusur belirlemesi, nafakaların miktarı ve başlangıç tarihi, müşterek çocuk M. A.'ın velayetinin kararın kesinleşme tarihinden itibaren davacıya verilmesi ile vekalet ücreti miktarı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.01.2016 günü duruşmalı temyiz eden davalı R. A. ile karşı taraf temyiz eden davacı R. A. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Mahkemece davalı erkeğin ağır kusurlu bulunduğu, kadının ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilerek, ergin olmayan müşterek çocukların geçici velayeti davacı kadına verilmiş, davacı kadın ve birlikte yaşayan çocuklar yararına da tedbir nafakasına (TMK.md.197) hükmedilmiştir. Davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunu ortaya koyan davranışları belirlenmekle birlikte, ev işlerini yeteri kadar yapmadığı, sinirli ve agresif olduğundan bahisle davacı kadının da kusurlu bulunduğu kabul edilmiştir. Tarafların ayrılmalarından sonra davalı erkeğin eşini bir çok kez evlilik birliğinin devamı maksadıyla davet ettiği, eldeki davanın 07.05.2013 tarihinde açılmasından sonra 16.05.2013 tarihinde noterden, davacı eşin eve dönmesi için ihtarname tebliğ ettirdiği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin birlikte yaşama yönündeki iradesi ve ihtarname göndermesi, davacı kadına mahkemece kusur olarak yüklenilen bu davranışların, davalı erkek tarafından affedilmiş, en azından hoşgörü ile karşılanmış olduğunu göstermektedir. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan bu olaylar sebebiyle davacı kadının kusurlu kabul edilmesi doğru değildir. Davacı kadın tarafından açılan davanın kabulü sonucu itibarıyla doğru olup, hükmün kusura dair gerekçesi yerinde olmadığından, hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerekmiş, (HUMK.md.438/ son), davalı erkeğin tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-)Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre müşterek çocuk yararına verilen tedbir nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple tedbir nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.350.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları