Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Temyiz Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
Karar: …/…
YARGITAY ( ) İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
TEMYİZ EDEN
(SANIK) : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K. H.
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ :
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Dosya kapsamı incelendiğinde, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia ve beyanlar dışında yeterli, kesin inandırıcı, her tür şüpheden uzak hiçbir somut delil elde edilememiştir. Müvekkilim, yaşamını sürdürebilmek ve ailesine katkıda bulunabilmek için düzenli ve sürekli çalışmış ve geçimini daima çalışarak devam ettirmeye çalışmış kişilikte bir insandır.
2- Daha önceki beyanlarımda da tekrarla belirttiğim üzere müvekkilim, atılı suça konu olaylara istihbarat görevlisinin diğer sanıklara ulaşmak amacı ile (müvekkilimin diğer sanıklardan Veysel’i sadece tanıyor olmasından dolayı), müvekkilimi aracı olarak kullanmasından dolayı, olayların farkında olmadan dâhil olmuştur. Bu husus özellikle istihbarat görevlisinin beyanlarından açıkça anlaşılmaktadır.
3- Öncelikle, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair, soyut iddia ve bayanlardan öte, suçu işlediğini ispata yeter nitelikte, her tür şüpheden uzak, kesin inandırıcı hiçbir somut delil bulunmaması ve bununla bağlantılı olarak, ceza hukukunun temel ilkelerinden “Şüpheden Sanık Yararlanır” ilkesi gereği müvekkilimin beraatine karar verilmesi gerekirken mahkûmiyet kararı verilmiş olması, usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
4- Beraat talebimiz yasaya aykırı şekilde reddedilerek, müvekkilim hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi kapsamında, açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmesi gerekirken bu yöndeki talebimiz de yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.
5- Müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, hükmü temyiz etme gereği doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 286 vd. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilim hakkında mahkûmiyet kararı usul ve yasaya aykırı olup, yukarıda belirtmiş olduğum nedenler ve ayrıca re’sen tarafınızca inceleme esnasında tespit edilecek olan hususlar çerçevesinde ADANA Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… Sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık Adı ve Soyadı
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları