Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                                  Alacak Davasında Tashihi Karar Dilekçesi

Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi                                                                                                                                     Yargıtay 19. Hukuk Dairesi: E. …/…, K. …/…
Asliye Hukuk Mahkemesi E. …/…, K. …/…
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

TASHİHİ KARAR
TALEBİNDE BULUNAN
DAVACI : … AŞ.
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : … Holding A.Ş.
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Dairenizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kısmen onamaya ilişkin kararının usul ve yasaya uygunluk yönünden düzeltilmesi istemiyle yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunuyoruz. Çünkü her ne kadar kararda davalı (borçlu) şirketin ancak müvekkilin (alacaklının) icra takibini başlatması ile temerrüde düştüğü dolayısıyla bu tarihten itibaren faiz talebinde bulunulabileceği dairenizce kabul görmüş olsa da; kanaatimizce davalı şirket yönetim kurulunun dosyada mevcut olan 28.06.2000 ve 23.06.2001 tarihli kararlarında çok açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde borç kabul edilmiş ve faiziyle ödenilmesine karar verilmiştir. Böylelikle davalı şirketin temerrüde düşmesinin şartları oluşmuştur.
2- Bu kararlar dahi bizce alacağın kararlar tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsili için yeterli olmakla birlikte müvekkil tarafından Erzincan 1. Noterliğinden 08.04.2002 gün ve 4724 yevmiye no ile çekilen ihtarname davalı şirkete usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Davalı şirket bu ihtarın tebliği ile de temerrüde düşmüştür.
3- Ayrıca Ticaret kanunumuza göre de ticari işlerde faiz asıl olandır. Taraflar da ticaret şirketi olduklarından ve aralarındaki ilişkide bir ticari iş olduğundan bu iş nedeniyle doğmuş bir alacağa doğumu tarihinden itibaren faiz uygulanması asıl ve hukuki olandır. Burada alacağın doğum tarihi de davalı şirket yönetim kurulunun borcu kabul ettiği ve faiziyle birlikte ödenilmesine karar verdiği tarihtir. Bu nedenle bu kararların tarihinden itibaren borçlu temerrüde düşmüştür, faize hükmedilmesi gerekirdi.
4- Tüm bu nedenlerle dairenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kısmen onamaya ilişkin kararının müvekkilin alacağının yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararlarının tarihinden olmazsa ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 440-442 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve resen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle karar düzeltme talebimiz kabulü ile Dairenizin 2004/8522 Esas ve 2005/2220 Karar sayılı kararının düzeltilmesine Mahalli Mahkemenin kararının onanmasına karar verilmesini davacı vekili olarak yüce mahke-menizden saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları