Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                    Davaya Müdahil Olma İstemi Dilekçesi 

Dosya Esas: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ VARDIR.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İFLAS DAVASINA MÜDAHİL
OLMAK İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVACI : Firma
Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KONU : Müdahil olma istemi
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilim N. K., davacı şirketten Erzincan İcra Müd.nün 2006/3821, 3838 ve 3839 no.lu icra dosyalarından alacaklıdır. Ancak, bu şirketin piyasaya yüklü miktarda borçlandığını ve iflas istediğini biz de öğrendik. Şirketin tek mal varlığı icra dosyalarına konu fabrika ve içinde fabrika ile bütünleşmiş, fabrikanın çalışmasını sağlayan teçhizatlardır. İİK’nın 159. md. si “Mahkemenin, alacaklıların menfaati için gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini emredebileceği” düzenlenmiştir. Hatta defter tutma dışında muhafaza tedbirlerinin neler olduğu da kanunda yazılmamış ve Ticaret Mahkemesi Hâkiminin takdirine bırakılmıştır. Böylece iflasa fabrikanın teferruatı niteliğindeki, fabrika makine ve teçhizatların, Erzincan İcra Müd.nün 2006/3714 no.lu dosyası ile haczedilerek satışına karar alınmıştır. Oysa satışa konu bu teçhizat, fabrikanın çalıştırılmasına, imalatına yarayan makineler olup, asla bağlı olarak haczedilmesi gereken makinelerdir. Bu makineler, fabrikaya monte edilmiş olup, bunların sökülüp götürülmesi dahi fabrikaya zarar verir niteliktedir. Sunduğumuz Yargıtay Kararından da anlaşılacağı üzere, şirketten alacaklı olan 3. şahsın 2006/3714 no.lu icra dosyasında yaptırdığı haciz, usul ve yasaya da aykırıdır. Kaldı ki bu malların satışı halinde iflas davası dahi konusuz kalacak ve diğer alacaklılar alacaklarını tahsil açısından tatmin edilemeyeceklerdir.
2-Her ne kadar İİK’nın 159. md. sinde “bütün alacaklıların menfaati için zorunlu olan tedbirlerin alınması gerektiği “düzenlendiğinden 159/3 de “borçluya karşı icra takiplerini etkilemeyeceği” düzenlese de şirketin bütün malvarlığının bu makinelerden oluşması, fabrika binası mülkiyeti ile ilgili Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/365 E ve 2006/414 e dolu davalar tapu iptal davaları, 3. şahıs alacaklının icra dosyasına konu makine ve teçhizatın, fabrikanın ayrılmaz parçası olması, şirketin borçlarının çokluğu, dosyadaki şirketin pasifinin, aktifinden fazla olması, iflasa konu şirketin sermaye şirketi olması, sıradaki alacaklıların mağdur edilmemesi için 2006/3714 no.lu icra dosyasındaki satışın durdurulması gerekmektedir. Çünkü bu fabrikalar satıldığında ortada fabrika diye bir malvarlığı kalmamış olacaktır.
3-Yine satış kararı verilen ve tedbir istediğimiz 2006/3714 no.lu icra dosyası ince-lendiğinde de makine mühendisi gibi teknik bilirkişi olmadan haciz yapılmış olup, icra memuru bu makinelerin gerçek değerini bilebilecek durumda değildir. Borçlu şirketin, hacze konu fabrikaya ait makinelerin kıymet takdirlerine itirazları da 1. İcra Mahkemesince 2006/no.lu kararla reddedilmiştir. Bu karar da kesin olduğu için bu bakımdan da şirketin, dolayısı ile şirketin diğer alacaklılarının mağdur edilme tehlikesi doğmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 53-58 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle iflas davasında müdahilliği-mize, şirketin iflasına, ayrıca gerek iflas davasının konusuz kalmaması, gerekse de tüm alacaklıların tatmini ve böylece şirketin borçlarının teminat altına alınması bakımından gerekirse uygun görülecek teminat karşılığında, 3. şahsa ait 2006/3714 no.lu icra dosyasındaki satış işleminin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre ya da İİK 159/1 gereği tedbiren durdurulmasına, bu mümkün olmadığı takdirde iş bu iflas davasının HUMK’un 176/9 ve 507/1 maddelerine göre duruşma yapmadan ve şirket alacaklılarını dinlemeden (kaldı ki birçok alacaklı, iflas davasına katılma ve tedbir talebinde bulunmuşlardır) davacı şirketin iflasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Eki Mevzuat Fotokopisi

Şirket Alacaklısı vekili

Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları