Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz talebi 

.................... HAKİMLİĞİ'NE

                                            ........................

DOSYA NO

.......D. İş.

İHTİYATİ HACZE İTİRAZ EDEN

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                            Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

KARŞI TARAF

 

D.KONUSU

....... D. İş sayılı İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtirazlarımızın sunulmasıdır.

ÖĞRENME TARİHİ

 

AÇIKLAMALAR

          1-Müvekkilim .......... aleyhine mahkemenizin ../.... D. İş dosyası ile İhtiyati Haciz başvurusu yapılmıştır. İhtiyati Haciz Talep eden ............. ile müvekkilim şirket arasında başlangıcı ...... yılına dayanan bir ticari alış veriş bulunmaktadır.

          2-Karşı tarafın başvurusu sonucu mahkemeniz vermiş olduğu İhtiyati Haciz Kararını ..... İcra Dairesinin ../.... E. Sayılı dosyasından esasa kaydetmiş ve aldığı talimat ile ..... İcra Dairesi aracılığı ile müvekkilimin ............ adresinde bulunan işyeri merkezine ihtiyati hacze gelmiştir.

 

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

          1-Genel yetki kuralları gereğince İhtiyati Haciz başvurularında yetkili mahkeme aleyhine ihtiyati haciz istenen tarafın ikametgahının bulunduğu mahkemedir. Müvekkilim şirketin kanuni ikametgahı ekte sunduğumuz faaliyet belgesinden de anlaşılacağı üzere .................. adresidir. Bu nedenle yetkili mahkeme ........ mahkemeleridir.

          2-İhtiyati haciz talebine dayanak olan faturalar incelendiğinde var olduğu iddia edilen borcun aranılacak borçlardan olduğu, herhangi bir sözleşmenin var olmadığı görülecektir. Dolayısı ile mahkemenizin yetkisizliğini ortadan kaldıracak herhangi bir hukuki durum söz konusu değildir.

          3-Yukarıda açıkladığımız nedenler ışığında mahkemenizin ../.... D. İş sayılı dosyanız üzerinden verilen İhtiyati Haciz Kararına yetkisiz mahkemede verilmesinden dolayı Yetki İtirazında bulunuyoruz. 

 

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

          1-İhtiyati Haciz kurumunun alacaklı bakımından aranan şartlarından biri ihtiyati haciz isteyen tarafın alacaklı sıfatını taşıması gerektiğidir. Oysa ki müvekkilimin ........' ye herhangi bir borcu bulunmamakta aksine müvekkilim şirket alacaklı durumda bulunmaktadır. Dilekçemiz ekinde sunulan tahsilat makbuzları ve cari hesap ekstreleri incelendiğinde bu durum açıkça ortaya çıkacaktır.

          2-Ayrıca karşı taraf  ..... ihtiyati haciz dilekçesinde müvekkilim şirketin mal kaçırma ihtimali olduğundan bahsetmiştir. Müvekkilim ............. 1991 yılından beri ...... bölgesinde faaliyette bulunan bir şirkettir. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere yıllık bilançoları .............-TL'yi aşmaktadır. Satışa sunulan mallar haricinde depolarında ortalama ...........-TL'lik malları bulunmaktadır. Tüm bu unsurlar incelendiğinde müvekkilim şirketin mal kaçırma hazırlığında olduğu iddiasının tutarsızlığı açıkça görülmektedir.  

HUKUKİ NEDENLER

MK, HUMK. İİK, ve İlgili Mevzuat

DELİLLER

Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydı ile cari hesap ekstreleri, tahsilat makbuzlar, banka makbuzları, ..... Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... D. İş sayılı Dosyası, ... İcra Müdürlüğünün  ../.... E. Sayılı dosyası, , haciz zaptı örneği ve sair deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenler ile usul ve esasa ilişkin itirazlarımızın kabul edilerek kanuna aykırı olarak verilen İhtiyati Haciz kararının iptaline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER 

(2004 s. İİK. m. 257, 265, 266)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları