Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6990

K. 2012/26764

T. 12.11.2012

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Daha Sonra İstanbul'da Biraraya Gelerek Barıştıkları/Birbirlerini Karşılıklı Affetmiş Oldukları - Bu Durumun Evlilik Birliğinin Çekilebilir Olduğunu Gösterdiği )

KARI VE KOCANIN YARGILAMA DEVAM EDERKEN BARIŞMALARI ( Evlilik Birliğinin Sarsılmadığı/Çekilebilir Olduğunun Kabulü - Gerçekleşen Bu Durum Karşısında Kocanın Boşanma Davasının Reddi Gereği/Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Davası )

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMADIĞI VE ÇEKİLEBİLİR OLDUĞU ( Karı ve Kocanın İstanbul'da Barışmaları - Birbilerini Affettikleri/En Azından Hoşgörü ile Karşılamış Sayıldıkları/Evliliğin Çekilebilir Olduğunun Kabulü/Boşanma Davası )

4721/m. 166/1

ÖZET : Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davalı-davacı koca tarafından şiddetli geçimsizlik sebebine dayanılarak açılan boşanma davasından sonra tarafların 2010 yılı Mayıs ayında İstanbul'da biraraya gelip, barışmışlardır.Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak affetmiş ve en azından hoşgörü ile karşılamış sayılmalıdır.Eşlerin davaya rağmen bir araya gelmeleri ve birlikte yaşamaları evlilik birliğinin sarsılmadığını, çekilebilir olduğunu gösterir.Gerçekleşen bu durum karşısında kocanın, davasının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru değildir.Kocanın maddi ve manevi tazminat talepleri ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden bir karar verilmek üzere hükmün bozulmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı koca tarafından kadının birleşen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminat ve nafakalar yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise koca tarafından açılan boşanma davalarının kabulü, kusur belirlemesi, tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Davacı-davalı koca, kadının boşanma davasına yönelik temyiz istemlerinden, 22.02.2012 tarihinde feragat ettiğinden, davacı-davalının bu yöne ilişkin temyizinin feragat nedeniyle reddine,

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı koca, kadının birleşen boşanma davası yönünden temyizinden 22.02.2012 tarihinde feragat ettiğinden, davalı-davacı kadının boşanma davası kesinleşmiş olup, daha sonra davalı-davacı kadının 12.03.2012 tarihinde kendi boşanma davasından feragati, boşanma hükmü kesinleştiğinden sonuç doğurmayacağına göre, davacı-davalı kocanın tüm, davalı-davacı kadının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

3-Toplanan delillerden; davalı-davacı koca tarafından İzmir 8. Aile Mahkemesinin 2010/434 esas sayılı dosyasında şiddetli geçimsizlik sebebine dayanılarak açılan boşanma davasından sonra tarafların 2010 yılı Mayıs ayında İstanbul'da biraraya gelip, barıştıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar birbirlerini karşılıklı olarak affetmiş veya en azından hoşgörü ile karşılamış sayılırlar. Eşlerin davaya rağmen bir araya gelmeleri ve birlikte yaşamaları evlilik birliğinin sarsılmadığını, çekilebilir olduğunu gösterir. Gerçekleşen bu durum karşısında kocanın, İzmir 8. Aile Mahkemesinde açtığı bu davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir.

4-Davacı-davalı kocanın 21.12.2010 tarihinde İzmir 12. Aile Mahkemesinin 2010/1212 esas sayılı dosyası ile zina ( TMK md.161 ) ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması ( TMK md. 166/1 ) sebebine dayalı olarak açmış olduğu birleşen boşanma davası yönünden toplanan delillerden, davalı-davacı kadının güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiği ancak, zina kanıtlanmadığından, zina sebebine dayalı davanın reddine ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma davası yönünden kabul edilmesi gerekir. Ne var ki, davalı-davacı kadının boşanma davası, boşanma hükmü temyiz edilmeden kesinleştiğinden kocanın bu davası yönünden de davanın mevzuu kalmamış olmakla, bu dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi ve kocanın maddi ve manevi tazminat talepleri ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle kocanın her iki davası yönünden BOZULMASINA, davalı-davacı kadının davası yönünden hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, kocanın kadının birleşen boşanma davası yönünden temyiz itirazlarının ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple feragat nedeniyle reddine, bozma sebeplerine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı harcın Mehmet'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıran Seçil'e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 12.11.2012 tarihinde karar verildi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları