Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Ödeme Taahhüdünün Geçerli Olması İçin;

Taahhüdü Kabul Muhtırasının Sanığa İlk Ödeme

Gününden Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas: 2019/6625

Karar: 2019/8791

Tarih: 22.05.2019

Özet: Alacaklının imzasının bulunmadığı taahhüdün geçerli olabilmesi için kabul muhtırasının borçlu sanığa ilk ödeme gününden önce tebliği gerektiği halde kabul muhtırası ilk ödeme gününden sonra tebliğ edildiğinden ödeme taahhüdünü hukuken geçersizdir.

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 12/04/2018 tarihli ve 2018/18 esas, 2018/207 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/04/2019 gün ve 94660652-105-61-2051-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/04/2019 gün ve KYB.2019-38852 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre,
1-2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlâl suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekâlet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 11/08/2017 tarihli taahhütnamede takipten sonra işlemiş faiz olarak 1.144,50 Türk lirası belirtilmiş ise de, bu faizin hangi dönemleri kapsadığı konusunda herhangi bir açıklık olmadığı gibi taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarı hesaplanarak ayrı bir kalem halinde gösterilmediği, alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi sebebiyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde
2-Alacaklının imzasının bulunmadığı 11/08/2017 tarihli taahhüdün geçerli olabilmesi için kabul muhtırasının borçlu sanığa ilk ödeme günü olan 25/10/2017 gününden önce tebliği gerektiği hâlde ilk ödeme gününden sonra 06/11/2017 günü tebliğ edildiği, böylece yapılan ödeme taahhüdünü hukûken geçersiz bulunduğu gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesinde,, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … İcra Ceza Mahkemesinin 12/04/2018 tarihli ve 2018/18 esas, 2018/207 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine; 22/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları