Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 

 

 1. Tahliye Davaları

(Belirlenen Miktardan az olmamak üzere yıllık kira bedelinin % 12'si)                  6.400,00 TL.

 

 1. Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları 5.100,00 TL.

(Belirlenen miktardan az olmamak üzere dava bedelinin  % l2'si)

Davalı Vekilliğinde                                                                                                  4.200,00 TL.

 

 1. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflar 6.400,00 TL.

 

 1. İzale-i Şüyu (Paydaşlığın giderilmesi) davaları 6.400,00 TL.

(Belirlenenden az olmamak üzere dava konusu edilen malın/

malların muhammen bedelinin Vekil eden payına düşen

miktarın % 12'si)

 

 1. Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin 6.400,00 TL.

korunmasına yönelik davalar

(Belirlenen miktardan az olmamak üzere dava bedelinin o% 12'si)

 

 1. HMK'nun 382/(2)-a mad. göre "Kişiler hukukundaki

çekişmesiz yargı işleri

1) Ergin kılınma.

2) Ad ve soyadın değiştirilmesi.

3) Ölüm karinesi sebebiyle (ilgiliyerin mülki amirinin emriyle)                               5.750,00 TL.

nüfus kütüğüne ölü kaydı düşülen kişinin sağ olduğunun tespiti.

a)Gaiplik kararı.

5) Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi.

6) Tapuda ve nüfusta isim düzeltme, değiştirme.

 

 1. HMK'nun 382/(2)-b mad. göre "Aile hukukundaki,

çekişmesiz yargı işleri

1) Henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin verme.

2) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi.

3) Evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına

karşı yapılan itiraz.

4) Yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim taraf ından                                   5.750,00 TL.

kaldırılması.

5) Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi.

6) Eşlerden birinin, evlilik birliğini tek başına temsil etmek

konusunda yetkili kılınması.

7) Aile konutu ile ilgili İşlemler için diğer eşin rızasının

sağlanamadığı hallerde hakimin müdahalesinin İstenmesi.

8) Mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların

talebiyle mal ayrılığına dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan

kalkması halinde mal ayrılığından eski rejime geri dönülmesi.

9) Paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali

halinde, aile konutu ve ev eşyasını hangi eşin kullanmaya devam

edeceği hakkında karar verilmesi.

'l0) Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde

mülkiyet veya intifa hakkı tanınması.

11) Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi.

12) Ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun bakım

ve eğitimi için sarf etme izninin verilmesi.

13) Velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak

diğerine verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi.

14) Hakimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi

ve çocuğun mallarının yönetiminin kayyııma devri.                                                 5.750,00 TL.

15) Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hakime

çocuğun malları hakkında defter sunması.

16) Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ

ve ilanı, kapatılması halinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine

izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi tarafından

kullanılması şartına geçici olarak İstisna tanınması.

17) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair

Kanuna göre aile mahkemesi hakimi tarafından karar verilecek

tedbirler.

18) Çocuk hakimi tarafından, çocuğun anası, babası, vasisi,

bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi

üzerine veya resen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici

tedbir kararı alınması.

19)Vesayet işleri.

 

 1. HMK'nun 382/(2)-c mad. göre''Miras hukukundaki

çekişmesiz yargı işleri                                                                                             5.750,00 TL.

1) Sulh hakimi tarafından resmi vasiyetname düzenlenmesi; el

yazısı ile vasiyetnamenin suIh hakimi tarafından saklanması;

sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdii.

2) Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi.

3) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde

tasarruf etmesine izin verilmesi.

4) Gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim

ediImesi.

5) Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını

sağlamak için önlem alınması.

6) Mirasçılık belgesi verilmesi, mirasçılık belgesi iptali.

7) Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara

bildirilmesi, mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili; mirasın

reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara

bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması.

8) Terekenin resmi defterinin tutulması.

9) Sulh hakiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine

tahsis edilmesi veya satılmasına karar vermesi.

10) Miras şirketine mümessil atanması.

 

 1. HMK'nun 382/(2)-ç mad. göre ''Eşya hukukundaki

çekişmesiz yargı işleri

1) Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline                                     5.750,00 TL.

sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması.

2) Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini.

3) Delil Tespiti.

 

 1. HMK'nun 382/(2)-d mad. Göre ''BorçIar hukukundaki

çekişmesiz yargı işleri

1) Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye

teslimi.

2) Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre verilmesi.

3) Tevdi mahalli belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın                              5.750,00 TL.

satılması.

 

 

4) Alacaklısı ihtilaf|ı olan borcun mahkemeye tevdii.

5) Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi.

5) Mesafeli satımlarda ayıbın tespiti veya ayıplı malın satılmasına

izin verilmesi.

7) İşçiye kardan hisse verilmesini öngören iş sözleşmesinde,

mahkemenin işverenin hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin

etmesi.

8) Eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye

tespit ettirilmesi.

9) Satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti.                       5.750,00 TL.       10) Komisyoncu elindeki malın açık artırma ile satışlarına izin verilmesi.

 

 

 1. HMK'nun 382/(2)-e mad. göre "Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri

1) Ticari defterlerin zıyaı halinde belge verilmesi.

2) Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın Borçlar Kanununa                                          göre satılması.

3) Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini.

4)Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için                                                   eksper tayini.

5) Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde                         sermayenin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye                                                                azaltılmasında bilirkişi raporu alınması ve mahkemenin izni.

6) Kıymetli evrakın iptali.

7) Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim             5.750,00TL. edilememesi halinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar                    verilmesi; gönderilen eşyanın mahkeme marifetiyle muayenesi.

8) Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hallerde kayyım tayini.

9) Deniz raporu tanzimi.

10) Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme                                           tarafından tayini.

11) Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hal ve vaziyetinin,                                                  ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi.

12) Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki.

13) Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamının belirlenmesi                               için bilirkişi tayini.

14) Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini.

 

 1. HMK'nun38ı2l(2l-f mad.göre "İcra ve iflas

hukukundaki çekişmesiz yargı işleri

 1. l) İpotekli alacakta alacaklının gaipliği veya alacağı almaktan

kaçınması halinde, borç tutarının icra dairesine tevdi edilmesi

üzerine icra mahkemesi taraf ından ipoteğin fekkine karar

verilmesi.

2) Doğrudan doğruya iflas.

3) İflasın kaldırılması.

4) İflasın kapanmasına karar verilmesi.                                                                    5.750,00TL.

5) Reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin

mirası kabul talebi üzerine mahkeme tarafından durdurulması.

6) Konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması.

7) Konkordatonun tasdiki.

8) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırılmasında projenin ilanı ve ara dönem denetçisinin

atanması.

9) Fevkalade hallerde, kusuru olmaksızın borçlarını yeri ne

getiremeyen borçluya mühlet verilmesi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları