Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara
25/04/2020

connection-4884862_640

Koronavirüs pandemisine ilişkin yeni tedbirler kapsamında birçok kanunda değişiklik yapıldı

ancak en önemli değişiklikler,

4777 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda gerçekleştirildi.

  • Kanunun 1. maddesi ile bazı alacakların ertelenmesine, alınmamasına veya yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
  • 2. maddesi ile bazı süreler uzatıldı, toplantılar ertelendi ve uzaktan çalışma düzenlemesi yapıldı.
  • 3. maddesi ile 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirildi.
  • 4. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ek madde 45 eklendi.
  • 5. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na geçici madde 18 eklendi.
  • 10. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ek madde 7 eklendi.
  • 11. maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici madde 13 eklendi.
  • 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici madde 13 eklendi.
  • 13. maddesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18/1 fıkrasına ek yapıldı ve 18/4 değiştirildi ve 14. maddesi ile “Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” başlıklı ek madde 1 eklendi.
  • 15. maddesi ve 16. maddesi ile 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

4777 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçi-işveren ilişkileri bakımından değişiklikler meydana getirildi.

coronavirus-4904507_640

Kısa Çalışma Ödeneği: Daha önceki değişiklikle getirilen kısa çalışma ödeneğinin uygulanması bakımından yapılan başvuruların çokluğu göz önünde bulundurularak uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirilmesi düzenlenmesi yapıldı. İşverenin, hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği belirtildi.

Bu düzenleme uygunluk tespitinin yapılmayacağını değil, mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından tespit tamamlanmadan kısa çalışma ödemesinin yapılacağını fakat tamamlanan tespit ile şartların sağlanmadığının belirlenmesi ve/veya bilgi ve belgelerin doğru olmaması halinde ödemelerin faizi ile birlikte tahsil edileceğini göstermektedir.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin: Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle İş Kanunu m. 25/II’de ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlendi.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenler tarafından işçiler tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. İşçinin ücretsiz izne ayrılması, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

İş Kanunu hükümleri uyarınca ücretsiz izne çıkarılma, işçi bakımından çalışma şartlarında esaslı değişiklik teşkil ettiğinden kabulü işçinin 6 iş günü içerisinde yazılı iznine bağlı iken ve aksi takdirde işçi bakımından sözleşmenin feshi haklı nedenle fesih sebebi teşkil edecek iken bu düzenlemenin işveren lehine ancak işçi aleyhine olduğu söylenebilir.

İş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekili, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödeyecek.

İlgili hüküm doğrultusunda yapılacak fesihler geçerli fesih niteliğinde olmayacağından diğer şartların sağlanması halinde iş güvencesi hükümlerinden faydalanma ve kıdem-ihbar tazminatı hakkı doğacak.

Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

coronavirus-4817450_640

Günlük 39,24-TL Ücret Desteği: Ücretsiz izne çıkartılan işçiler, şartları sağlamaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ve iş sözleşmesi 15.03.2020 tarihinden sonra feshedilen ancak prim gün sayısı ile iş sözleşmesi süresi bakımından işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaması şartı ile feshin yasak olduğu ve işsiz kalınan süre ile sınırlı olacak şekilde günlük 39,24-TL tutarında ücret desteği sağlanacak. Ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacak.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanun’a göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri fondan karşılanacak.

Kanun metninin tamamına link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

Diğer Haberler
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları